Risk Management Framework > Framework Feedback > View Response #18,364  

Title

SEO là gì? Vị thế của SEO trong marketing

First Name

VietMoz

Last Name

Academy

Institution

11

Tel

246291224

Cell

 

Email

vietmozacademy@gmail.com

Comments

<h1>T&aacute;i sinh hậu Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o SEO</h1>
<h2><span style="font-size: 14pt;">Trong những năm gần đ&acirc;y, Digital Marketing ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, mở ra thị trường tiềm năng cho c&aacute;c doanh nghiệp khai th&aacute;c, đầu tư.</span></h2>
<p>Marketing online n&oacute;i chung,&nbsp;<a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/" target="_BLANK">SEO l&agrave; g&igrave;?</a>&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng lu&ocirc;n l&agrave; nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Muốn hiểu về SEO, l&agrave;m SEO để tạo tiền đề ph&aacute;t triển doanh nghiệp, kh&ocirc;ng chỉ người l&agrave;m m&agrave; c&aacute;c chủ doanh nghiệp, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; cũng n&ecirc;n được đ&agrave;o tạo về SEO.</p>
<p>Khi x&acirc;y dựng thương hiệu, doanh nghiệp cần c&oacute; một website đầy đủ th&ocirc;ng tin về nh&atilde;n h&agrave;ng, c&aacute;c sản phẩm dịch vụ. SEO sẽ l&agrave; biện ph&aacute;p gi&uacute;p website của doanh nghiệp xuất hiện tr&ecirc;n top đầu c&aacute;c kết quả t&igrave;m kiếm từ c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm online. Nếu như chạy quảng c&aacute;o tr&ecirc;n google adwords chỉ gi&uacute;p website l&ecirc;n top thời điểm (Dừng chạy l&agrave; mất top) th&igrave; SEO lại l&agrave; biện ph&aacute;p bền vững, gi&uacute;p website lọt top l&acirc;u d&agrave;i, b&igrave;nh ổn. Chưa kể thị trường online rất tiềm năng với tr&ecirc;n 4,3 tỉ người d&ugrave;ng internet, tốc độ lan truyền th&ocirc;ng tin nhanh ch&oacute;ng, kh&ocirc;ng giới hạn quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ. Website của bạn c&agrave;ng l&ecirc;n top nhanh th&igrave; thương hiệu c&agrave;ng được nhiều người biết đến, vượt qua cả đối thủ cạnh tranh.</p>
<table border="0" width="1" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img style="max-width: 480px;" title="T&aacute;i sinh hậu Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o SEO " src="https://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2020/06/10/291441/tai-sinh-doanh-nghiep-hau-covid19--nhieu-chu-doanh-nghiep-bat-ngo-dau-tu-vao-seo_10143667.jpg" alt="Tai sinh hau Covid-19, nhieu doanh nghiep dau tu vao SEO " align="center" border="0" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>I, TRĂN TRỞ L&Agrave;M SEO TỪ C&Aacute;C CHỦ DOANH NGHIỆP</strong></p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>C&aacute;c chủ doanh nghiệp thức thời đều biết SEO l&agrave; c&ocirc;ng việc v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng, nhưng thực tế khi tiến h&agrave;nh lại gặp phải nhiều trở ngại như: L&agrave;m SEO m&atilde;i m&agrave; kh&ocirc;ng hiệu quả, kh&ocirc;ng thể x&acirc;y dựng đội ngũ SEO nội bộ, biết tới SEO nhưng chưa biết l&agrave;m từ đ&acirc;u&hellip; Những chủ doanh nghiệp với những trăn trở ấy chẳng kh&oacute; để bắt gặp trong c&aacute;c lớp học SEO, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c kh&oacute;a&nbsp;đ&agrave;o tạo SEO&nbsp;tại VietMoz Academy!</strong></p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>1, THU&Ecirc; SEO NGO&Agrave;I BAO NĂM M&Agrave; VẪN KH&Ocirc;NG HIỆU QUẢ</strong></p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;">Nhiều chủ doanh nghiệp than phiền rằng: &ldquo;D&ugrave; biết SEO l&agrave; c&ocirc;ng việc quan trọng nhưng bấy l&acirc;u nay thu&ecirc; ngo&agrave;i kh&ocirc;ng hiệu quả. Đầu tư h&agrave;ng trăm triệu v&agrave;o SEO, thu&ecirc; người viết b&agrave;i chuẩn SEO nhưng vẫn chẳng thấy doanh thu tăng hay thương hiệu được biết đến, thậm ch&iacute; c&ograve;n lặn mất tăm tr&ecirc;n google&rdquo;. Thế giới SEO cũng &ldquo;thượng v&agrave;ng hạ c&aacute;m&rdquo;, nếu gặp đơn vị l&agrave;m tốt th&igrave; kh&ocirc;ng sao, nếu gặp phải đơn l&agrave;m kh&ocirc;ng tốt th&igrave; doanh nghiệp vừa mất thời gian, c&ocirc;ng sức, lại mang bực v&agrave;o người.</p>
<table class="tblImage" style="margin-bottom: 8px; background: #e9e9e9; margin-right: 10px; margin-left: 8px; font-family: Arial; font-size: 13px;" border="0" width="1" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="position: relative; padding: 0px;"><img style="opacity: 0.95; max-width: 480px;" title="T&aacute;i sinh hậu Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o SEO " src="https://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2020/06/10/291441/tai-sinh-doanh-nghiep-hau-covid19--nhieu-chu-doanh-nghiep-bat-ngo-dau-tu-vao-seo_101437103.jpg" alt="Tai sinh hau Covid-19, nhieu doanh nghiep dau tu vao SEO " align="center" border="0" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>2, C&Oacute; ĐỘI NGŨ MARKETING ONLINE, SEO NỘI BỘ M&Agrave; VẪN CHẲNG ĂN THUA</strong></p>
<div id="sas_44269" style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: center;" data-ukstickyexclude="1">&nbsp;</div>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;">C&oacute; nhiều chủ doanh nghiệp chọn giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng đội ngũ marketing online, bộ phận SEO nhằm dễ bề quản l&yacute; c&ocirc;ng việc, điều tiết ng&acirc;n s&aacute;ch hiệu quả. Số tiền chi cho bộ phận n&agrave;y mỗi th&aacute;ng cả trăm triệu nhưng website vẫn lẹt đẹt b&aacute;m đuổi t&iacute;t đằng xa so với đối thủ. Trong khi đối thủ cũng l&agrave;m SEO m&agrave; l&ecirc;n top v&egrave;o v&egrave;o, doanh nghiệp m&igrave;nh th&igrave; vẫn đang bị bỏ xa đến nh&oacute;m từ kh&oacute;a thương hiệu cũng kh&ocirc;ng l&ecirc;n nổi.</p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>3, DOANH NGHIỆP TRƯỚC GIỜ CHỈ L&Agrave;M TRUYỀN THỐNG, MUỐN L&Agrave;M SEO NHƯNG C&Ograve;N NHIỀU BĂN KHOĂN</strong></p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;">C&oacute; một trường hợp nữa l&agrave; chủ doanh nghiệp trước giờ chỉ b&aacute;n h&agrave;ng theo kiểu truyền thống, khi thị trường online ph&aacute;t triển cũng muốn tham gia nhưng chưa biết l&agrave;m thế n&agrave;o. Chủ doanh nghiệp chưa c&oacute; hiểu biết căn bản về Marketing online, về SEO n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết lộ tr&igrave;nh thế n&agrave;o. Rồi bỗng dưng bỏ ra một khoản chi ph&iacute; lớn để đầu tư v&agrave;o SEO liệu c&oacute; mang lại hiệu quả như mong đợi? C&oacute; qu&aacute; nhiều kiến thức cần học, cần hiểu, c&oacute; qu&aacute; nhiều hạng mục cần xử l&yacute; khiến chủ doanh nghiệp ng&agrave;y đ&ecirc;m trăn trở.</p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;"><strong>II, TẠI SAO CHỦ DOANH NGHIỆP N&Ecirc;N THAM GIA MỘT KH&Oacute;A HỌC SEO?</strong></p>
<p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 1.4; text-align: justify; padding-right: 5px;">Điểm chung của những kh&oacute; khăn, trăn trở l&agrave; do chủ doanh nghiệp chưa được trang bị c&aacute;c kiến thức căn bản, b&agrave;i bản về Marketing online n&oacute;i chung, SEO n&oacute;i ri&ecirc;ng. Sau khi trang bị kiến thức, người quản l&yacute; sẽ dễ d&agrave;ng x&acirc;y dựng được lộ tr&igrave;nh đ&uacute;ng đắn, ph&ugrave; hợp cho doanh nghiệp. Khi chủ doanh nghiệp hiểu r&otilde; về SEO, về Marketing online sẽ c&oacute; thể x&acirc;y dựng định hướng ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i, cho doanh nghiệp dễ d&agrave;ng hội nhập.</p>
<table class="tblImage" style="margin-bottom: 8px; background: #e9e9e9; margin-right: 10px; margin-left: 8px; font-family: Arial; font-size: 13px;" border="0" width="1" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="position: relative; padding: 0px;"><img style="max-width: 480px;" title="T&aacute;i sinh hậu Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o SEO " src="https://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2020/06/10/291441/tai-sinh-doanh-nghiep-hau-covid19--nhieu-chu-doanh-nghiep-bat-ngo-dau-tu-vao-seo_101437110.jpg" alt="Tai sinh hau Covid-19, nhieu doanh nghiep dau tu vao SEO " align="center" border="0" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>MR. L&ecirc; Nam &ndash; CEO của VietMoz Academy, một chuy&ecirc;n gia c&oacute; 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO n&oacute;i rằng &ldquo;Chủ doanh nghiệp, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; n&ecirc;n đi học SEO kh&ocirc;ng phải để đ&iacute;ch th&acirc;n l&agrave;m, m&agrave; để hiểu về SEO. Từ đ&oacute; c&oacute; kiến thức x&acirc;y dựng bộ phận SEO/Marketing cho doanh nghiệp đi đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh, đồng thời cũng dễ d&agrave;ng nắm bắt, quản l&yacute; hiệu quả c&ocirc;ng việc d&ugrave; l&agrave; nội bộ hay thu&ecirc; ngo&agrave;i&rdquo;.</p>
<table border="0" width="1" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img style="max-width: 480px;" title="T&aacute;i sinh hậu Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o SEO " src="https://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2020/06/10/291441/tai-sinh-doanh-nghiep-hau-covid19--nhieu-chu-doanh-nghiep-bat-ngo-dau-tu-vao-seo_101438200.jpg" alt="Tai sinh hau Covid-19, nhieu doanh nghiep dau tu vao SEO " align="center" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td>MR. L&ecirc; Nam - CEO của VietMoz Academy</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tại <a href="https://vietmoz.edu.vn/">VietMoz Academy</a>, nhiều lớp đ&agrave;o tạo SEO được tổ chức ri&ecirc;ng cho c&aacute;c chủ doanh nghiệp, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;. Những kh&oacute;a đ&agrave;o tạo n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ cung cấp những kiến thức căn bản về SEO, Marketing online, cụ thể hơn l&agrave; c&aacute;ch viết b&agrave;i chuẩn SEO, c&aacute;ch l&agrave;m kế hoạch từ kh&oacute;a, x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh SEO, t&iacute;nh to&aacute;n số lượng backlink, chi ph&iacute; l&agrave;m SEO&hellip;ph&ugrave; hợp cho từng doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp c&oacute; thể đưa nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng đi để học tập, thực h&agrave;nh ngay tr&ecirc;n website của c&ocirc;ng ty. Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, VietMoz Academy đảm bảo 100% học vi&ecirc;n c&oacute; những hiểu biết cốt l&otilde;i về SEO, thậm ch&iacute; một số website c&oacute; thể l&ecirc;n top ngay khi kết th&uacute;c kh&oacute;a học.</p>
<p>L&agrave;m SEO n&oacute;i ri&ecirc;ng, Marketing online n&oacute;i chung l&agrave; một cuộc chạy đua, SEO c&agrave;ng sớm th&igrave; thương hiệu sẽ được biết đến c&agrave;ng nhanh. Chủ doanh nghiệp muốn bứt ph&aacute; tr&ecirc;n con đường kinh doanh th&igrave; việc trang bị kiến thức SEO c&agrave;ng sớm th&igrave; c&agrave;ng chủ động!</p>
<p>B&agrave;i viết đọc th&ecirc;m:</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/content-marketing-la-gi/">Content marketing l&agrave; g&igrave;?</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/pbn-la-gi/">PBN (Private Blog Network) l&agrave; g&igrave;?</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/rut-gon-link">R&uacute;t gọn link</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 12.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook/">K&iacute;ch thước ảnh b&igrave;a facebook</a></p>

Created at 5/5/2021 10:34 AM by ***
Last modified at 5/5/2021 10:34 AM by ***

     Disclaimer